https://www.bytemag.ru/viirtyalnoe-resheniie-ibm-dlya-zaschiitie-elektronnoji-pochtie-1931