https://www.bytemag.ru/antiispam-resheniiya-doktor-veb-dlya-pochtovieh-serverov-courier-1827