https://www.bytemag.ru/resheniiya-emc-dlya-arhiiviirovaniiya-elektronnoji-pochtie-ii-fajilov-1820