https://www.bytemag.ru/ibm-db2-9-dlya-mejinfrejimov-1661