https://www.bytemag.ru/po-vmware-dlya-vosstanovleniiya-viirtyaliizovannoji-sredie-1550