https://www.bytemag.ru/rasshiirennoe-priimeneniie-xml-v-ibm-db2-9-1535