https://www.bytemag.ru/resheniie-ibm-dlya-hraneniiya-elektronnoji-pochtie-1425