https://www.bytemag.ru/tivoli-provisioning-manager-ekonomiit-vremya-1413